Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności TP-Link Polska Sp. z o.o dla Programu Lojalnościowego TP-Partner

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu
internetowego www.tp-partner.pl administrowanej przez TP-Link Polska (dalej „Serwis internetowy”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu internetowego, włączając korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis internetowy, a także konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania
danych osobowych.

1. Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest TP-Link Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Duchnicach, 05-850, ul. Ożarowska 40/42, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr KRS 0000368611; NIP: 525-24-92-146; REGON: 142644405.

W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail Administratora: program@tp-partner.pl

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

Podawane nam dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes, jeżeli jest

Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia

 

Ustalenie, czy spełnione są warunki udziału w programie i  otrzymania nagród

art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

Ustalenie osób uprawnionych do udziału w programie i osób wobec których Administrator jest zobowiązany do wydania nagród

Wydanie nagród, w tym kontakt w celu wydania nagród

art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia

 

Organizacja szkoleń, potwierdzenie odbycia szkolenia i uzyskania kwalifikacji

art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia

 

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

 

Archiwizowania dokumentacji związanej z wydaniem i rozliczeniem nagród art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia  
Obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Obrona przed bezzasadnymi roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi
Działania marketingowe własnych produktów lub usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej promocja własnych towarów i usług  
Działania marketingowe własnych produktów lub usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód promocja własnych towarów lub usług przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu
Obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapewnienie rozliczalności

art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

Udzielanie odpowiedzi i informacji na zapytania zadawane przy użyciu formularzy kontaktowych lub zadawanych w innej formie. Przechowywanie istotnych zapytań oraz odpowiedzi w celu zapewnienia zachowania celem zachowania zasady rozliczalności

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego. Nie jest Pan/Pani zobowiązany do podania danych osobowych, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy udział w programie lojalnościowym, w tym ustalenie spełnienia wymagań do uzyskania nagrody i uzyskanie nagrody.

4. Jakie mam uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych?

Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia) Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, może Pan/Pani wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Czy moje dane mogą być przekazane innym firmom?

Podane nam dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie. itp.

Podane dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym, sądom itp.).

Podane nam dane mogą być przekazane Sodexo Benefits and Rewards Services Polska ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa w celu wydania Panu/Pani karty przedpłacanej stanowiącej nagrodę w programie, obsługi tej karty a także w celu wydania Panu/Pani
innych nagród rzeczowych.

Podane nam dane mogą być przekazane, w celu wykonywania w naszym imieniu czynności związanych z obsługą programu firmie DT Studio s.c. Dariusz Michalak, Tomasz Bagiński, ul. Wróblewskiego 71/47, 41-106 Siemianowice Śląskie.

Podane nam dane mogą być przekazane oficjalnym dystrybutorom TP-Link Polska, wyszczególnionym na stronie tp-link.com.pl w celu przedstawienia oferty handlowej naszych produktów.

6. Czy moje dane mogą być przekazane do państw trzecich?

Podane dane mogą być przekazane do państw trzecich spółkom z grupy TP-Link., wyłącznie gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione są za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia. Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać w siedzibie Administratora.

7. Przez jaki okres będą przechowywane moje dane?

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim są przetwarzane:

  • dane dotyczące udziału w programie lojalnościowym, w tym związane z rejestracją punktów będą przechowywane do czasu rezygnacji z udziału w programie lub do czasu zakończenia programu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;
  • w przypadku przekazania nagrody dane będą przechowywane do czasu upływu 1 roku od wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji przysługującej w związku z wydaniem nagrody
  • dane związane z rozliczeniami dotyczącymi wydanych nagród oraz udziałem w szkoleniach – do czasu upływu zobowiązań podatkowych z tego tytułu, , chyba ze odpowiednie przepisy nakładają obowiązek dłuższego przechowywania takich danych
  • dane przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody a gdy dane takie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu
  • dane związane z obsługą zgłoszeń i wniosków i zapewnieniem rozliczalności – przez okres 3 lat

8. Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzali podanych danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w taki sposób aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na Pana Pani sytuację.

Zbieramy informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu internetowego przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Nie łączymy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Wykorzystujemy te informacje, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu internetowego i jakości świadczonych usług.

9. Czy korzystając z Serwisu instalowane są na moim komputerze ciasteczka (cookies)?

Tak, jednak ciasteczka używane przez nas na stronie to ciasteczka sesyjne, umożliwiające logowanie do serwisu, nawigację lub zabezpieczanie transakcji zamówień.

Może Pan/Pani wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jednak wyłączenie ciasteczek w przeglądarce w praktyce uniemożliwia korzystanie z naszego serwisu internetowego.

Może Pan/Pani ustawić tak przeglądarkę, by móc akceptować lub odrzucać prośby o przechowanie ciasteczka, wtedy przeglądarka automatycznie usunie przechowywane ciasteczka podczas zamykania itp.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl